Kontrola pristupa

Sistemi za kontrolu pristupa služe za kontrolu neovlašćenog ulaska u prostor koji je zaštićen ovakvom vrstom sigurnosnog sistema.

Kontrola pristupa se vrši putem uređaja za čitanje mediuma kojim se vrši identifikacija subjekta koji ulazi u određeni prostor,
koji je povezan sa bazom podataka na lokalnom serveru preko računarske mreže ili serijske komunikacije ili radi kao standalone konrola pristupa.
Medijumi koji se koriste za konrolu pristupa mogu biti kartica ili tag (kartična kontrola pristupa), jedinstveni pin kod ili šifra,
ili delovi tela (otisak prsta, rožnjača oka ili samo lice osobe koja se identifikuje). Svaki od ovih medijuma bilo da je u pitanju, čitač otiska prsta,
ili neka druga biometrijska kontrola pristupa ili konvencionalna metoda kartice za kontrolu pristupa ili privezci.
Biometrijska kontrola pristupa pruža mogućnosti kakve druge vrste ovih uređaja nemaju, a to je jedinstveni identifikacioni podatak,
koji se ne može kopirati, čime je mogućnost zloupotrebe smanjena na nulu. Uređaji za kontrolu pristupa se mogu povezati sa drugim sistemima
kao što su sistemi video nadzora i alarmni sistemi. Izlaz uređaja vrši okidanje elektronske brave ili nekog drugog uređaja, kao što su liftovi,
pokretna vrata, kapije, rampe i sl.

Bezkontaktna kartica za kontrolu pristupa ili tag (privezak) u sebi sadrže čip koji pod uticajem magnetnog polja koje proizvodi čitač kartica
emituje signal koju u sebi nosi jedinstveni kod. Ovako se vrši identifikacija korisnika sistema, dalje se signal obrađuje i vrši se provera koda
sa bazom podataka u koju se skladišti podatak o korisniku, vremenu ulaska-izlaska, kao i delu objekta kroz koji prolazi.

Čitač bezkontaktnih kartica, ako nije integrisan sa kontrolerom za kontrolu pristupa (standalone), je pasivni uređaj koji vrši iniciranje kartice
i očitava podatak sa nje. Dalje se taj podatak šalje na obradu do kontrolera za kontrolu prisupa gde se on skladišti u internu memoriju kontrolera
i kopira u bazu podataka ako je sistem povezan na server.

Podatak iz sistema nosi jedinstveni broj korisnika, vreme i datum i ID broj čitača kartice. Dalje se ovaj podatak može koristiti kao evidencija
radnog vremena odnosno dolaska ili odlaska sa posla ili kao podatak o prolasku u određeni deo objekta.

Sistemi za evidenciju radnog vremena

Sistemi za evidenciju radnog vremena su u osnovi sistemi za kontrolu pristupa sa naprednom bazom podataka koja sadrži podatke o vremenu
dolaska i odlaska sa posla, službenih izlazaka, pauza i odsustvovanja sa posla. Ovakve baze sadrže softver za evidenciju radnog vremena koji
vrši obradu i klasifikaciju ulaznih podataka u smislu listinga za određeni vremenski period. Naprednije varijante ovih sistema mogu vršiti i
obračun zarada na osnovu radnih sati provedenih na poslu.

Evidencija radnog vremena