Šta je biometrija?

Šta je biometrija?

Biometrija predstavlja analizu bioloških karakteristika čoveka i matematičko-statističku obradu tih podataka
u cilju stvaranja elektronske baze. U svrhe bezbednosti, referentni su podaci dobijeni analizom irisa oka, prsta,
dlana ili lica. Ovi podaci se sačinjavaju tako što se geometrijske veličine između karakterističnih tačaka dela tela
pretvaraju u digitalne podatke koji predstavljaju jedinstven digitalni otisak svakog pojedinca.

Ovakvi podaci se prikupljaju i pretvaraju u digitalni oblik putem biometrijskih čitača. Prvo se podaci prikupljaju,
i u digitalnom obliku čuvaju na čitaču i bazi podataka, sa kojima se vrši kasnije upoređivanje očitavanju dela tela
pojedinca koji treba da se identifikuje.

Sastavni deo ovakvih uređaja je skener, koji prikuplja podatke u vidu slike. Oni se dalje pretvaraju pomoću
odgovarajućeg softvera u digitalni zapis i čuvaju na internoj memoriji i u bazi.

Brzina ovih čitača je velikam, zato što ne analiziraju celu sliku nego samo međusobni položaj i dimenzije
određenih karakterističnih tačaka na primer ljudske šake.