Alarmni senzori

Alarmni senzori

Alarmni senzori i detektori predstavljaju ulazne elemente svakog alarmnog sistema.
Koriste se za prepoznavanje alarmnih stanja, ulaznih parametara sistema. Postoji više vrsta senzora,a neki od njih su:


Senzor pokreta
Senzor loma stakla
Seizmički senzor
Senzor temperature (pregrevanja ili smrzavanja)
Požarni senzor
Senzor gasova


Senzori pokreta su uglavnom pasivni prijemnici infracrvenog dela spektra svetlosti.
Detektuju toplotno isijavanje predmeta u prostoriji i njegove promene pri ulasku stranog tela u prostoriju.
Takođe se izrađuju i u kombinaciji sa mikrotalasnim i senzorima loma stakla. Ova vrsta senzora su dualni
senzori zato što registruju dva alarmna stanja uporedo, po sistemu AND i OR. Tačnije oba stanja istovremeno
okidaju izlaz ili je dovoljno jedno stanje za izazivanje alarmnog stanja. IC senzori pokreta su uobičajena oprema
većine alarmnih sistema, jeftini su i u današnje vreme imaju smanjenu mogućnost greške.

Seizmički senzori detektuju potrese kao što samo ime kaže, koriste se kao senzori za zaštitu sefova i kasa u bankama.

Senzori temperature ( pregrevanja ili smrzavanja ) mogu se koristiti u domaćinstvu i industrijskim procesima kao signalni
uređaji upozorenja koji se mogu povezati na alarmni sistem.

 
Požarni senzori se koriste za prevenciju požara, mogu biti dimno-optički detektori i termički detektori kao i kombinacija ove dve vrste.
Dimno-optički registruju promene u svetlosnom snopu unutar senzora izazvane prodorom dima u komoru senzora.
Termički registruju porast temperature usled procesa sagorevanja i nad optičkim imaju prednost u sredinama gde ima vodenih isparenja
ili prašine koji mogu uzrokovati lažne alarme.
 

Senzori gasova se koriste za detekciju otrovnih gasova. Postoje detektori ugljen monoksida, propan-butan gasa i zemnog gasa.
Izrađuju se u varijantama sa sopstvenim zvučnikom tako da mogu raditi i u samostalnoj varijanti bez alarmne centrale.


Senzori polplave i vlage detektuju poplavna stanja prodiranjem vlage ili vode do sonde senzora koji se postavlja u nivou poda.